Croeso

Croeso i Blas ar Adferiad A Sylfeiniad CorffMeddwl, pecyn cymorth ar-lein sydd wedi'i ddatblygu gan ReConnected Life a'i gyflwyno mewn partneriaeth ag RASASC Gogledd Cymru [RASASCNW].

Diolch i chi am gymryd y cam hwn gyda ni. Dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Ac rydym yn eich credu.


Blas ar Adferiad

Dyluniwyd Blas ar Adferiad fel cwrs tair wythnos gyda gwers fach ddyddiol, heb fod yn hwy nag 20 munud. Bydd yn eich tywys trwy rai cwestiynau ac ystyriaethau. Mae fideos y gallwch wylio a chlipiau sain y gallwch wrando arnynt, a llawlyfrau i’w dilyn hefyd.

Nid oes angen i chi wneud y cwrs bob dydd; mae'r holl adnoddau ar gael ichi ar unwaith, ac nid oes unrhyw ruthr gan fod gennych fynediad i'r cynnwys hwn cyhyd ag y gallwn ei gynnig.

Mae’r cwrs wedi’i rannu’n dri modiwl:

Rydym yn eich annog i weithio trwy'r cwrs ar gyflymder cyson. Mae 5 fideo ar gyfer pob modiwl, felly fe allech chi wylio un fideo y dydd, a chymryd y penwythnos i ffwrdd. Gweithiwch ar gyflymder sy'n addas i chi. Ac mae croeso i chi fynd â dod fel fynnwch chi a chymryd seibiannau. Chi sy'n rheoli sut rydych chi'n cyrchu'r dysgu.


Sylfeiniad CorffMeddwl

Mae pob gwers wedi'i chynllunio i fod tua deg munud yn unig, gyda thaflen waith ar gyfer pob un. Yn yr un modd â Taste of Recovery, gallwch wylio fideo, gwrando ar glipiau sain neu ddarllen y trawsgrifiadau.

Ni fydd eich mynediad i’r cwrs yn dod i ben. Bydd Blas ar Adferiad a Sylfeiniad CorffMeddwl yn ar gael i chi pan fydd eu hangen arnoch.


Myfyrdod Lle Diogel


Dywed Emily Jacob, Sylfaenydd ReConnected Life:

Rydych chi'n dweud wrth y byd eich bod chi'n iawn. Rydych chi'n dweud wrth eich hun eich bod chi'n ymdopi. Ond y tu mewn rydych chi'n teimlo'n fregus - wedi’ch llethu gan ofid. Mae'r boen yn eich gwneud chi'n ddideimlad. Beth arall ddylech chi ei ddisgwyl? Onid yw bywyd yn gallu bod fel hyn weithiau? Ddim o reidrwydd.

Bydd Taste of Recovery yn eich helpu i wneud mwy na dim ond ymdopi, un dydd ar y tro. Bydd yn eich helpu i reoli eich realiti ac achub eich hun.

Roeddwn i’n arfer bod lle rydych chi nawr. Dyma beth roeddwn i ei angen.


Barod i ddechrau?


Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Blas ar Adferiad A Sylfeiniad CorffMeddwl, ewch i'r CAA.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am RASASCNW, cysylltwch â ni yn ystod oriau swyddfa ar 01248 670 628 neu ewch i'n gwefan ac anfon ymholiad ar-lein trwy'r ddolen hon:  Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru (rasawales.org.uk)

Taste of Recovery & MindBody Foundations Naid sydyn I Google